اخبار شرکت آراپل اخبار شرکت آراپل

جدیدترین اخبار شرکت فنی مهندسی آراپل را در این بخش میتوانید مشاهده نمایید.

ارسال پیام به آراپل تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک شرکت آراپل

 

تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک

در اجرای مصوبه شماره ۹۵/۱۴۲۷۳/۳۰/۱۰۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ وزیر محترم نیرو در زمینه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک و در اجرای ردیف های مربوط به مولد های مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب، متقاضیان می توانند به منظور اخذ مجوز جهت احداث نیروگاه با مراجعه به شرکت های توزیع نیروی برق استان مربوطه اقدام به اخذ مجوز و عقد قرارداد احداث نیروگاه نمایند.
همچنین در ادامه این مصوبه بندها و تبصره هایی نیز ذکر گردیده است که شامل موارد زیر می باشد
١- قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه های موضوع این ابلاغیه برای یک دوره بیست ساله با تعرفه های یادشده منعقد می گردد که مبلغ تعرفه تا پایان دوره قرارداد مطابق ماده «٣» مصوبه هیئت وزیران تعدیل می شود.
تبصره ١: مبلغ تعرفه برای کلیه نیروگاه های موضوع این بند بجز نیروگاه های بادی موضوع ردیف ٢، از ابتدای ده ساله دوم تا پایان دوره قرارداد بعد از تعدیل قیمت سالانه در عدد هفت دهم ضرب می شود.
تبصره ٢: مبلغ تعرفه برای نیروگاه های بادی که در دوره ده ساله اول دارای ضریب تولید ٤٠ درصد و بیشتر باشند از ابتدای دوره ده ساله دوم تا پایان قرارداد در عدد چهار دهم و برای نیروگاه های با ضریب تولید کمتر از ٢٠ درصد در عدد ١ و برای نیروگاه های با ضریب تولید از ٢٠ درصد تا ٤٠ درصد در عددی متناسب ضرب می شود.
2- برای نیروگاه های متصل به شبکه توزیع، موضوع تبصره«3» ماده «2» مصوبه هیئت وزیران، نرخ خدمات انتقال به نرخ پایه افزوده می شود.
3- دوره بیست ساله قرار داد خرید تضمینی برق از تاریخ شروع قرار داد آغاز و دوره پیشبرد و احداث نیروگاه را شامل می شود . در طول دوره قرار داد خرید تضمینی و پس از آن ، سرمایه گذار مجاز به فروش برق در داخل کشور در قالب قرار داد دو جانبه ، بورس انرژی ، بازار برق و یا هر قالب دیگر مورد تایید وزارت نیرو خواهد بود . صادرات برق نیروگاههای تجدید پذیر و پاک پس از دریافت مجوز جداگانه امکان پذیر خواهد بود.
4- نرخ پایه خرید تضمینی برق از واحد هایی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی ، طراحی و ساخت داخل احداث شوند ، حداکثر تا 30 درصد بر اساس دستور العمل موضوع تبصره ماده 6 تصویب نامه هیئت وزیران افزایش می یابد.
5- نرخ پایه خرید تضمینی برق در مواردی که متقاضی اقدام به انعقاد بیش از یک قرار داد احداث نیروگاه تجدید پذیر می نماید با شرایط زیر تعیین می گردد:
الف: در اراضی واقع در یک پلاک اصلی و یا اراضی مجاور در دو پلاک اصلی مجاور ، نرخ پایه خرید از هر نیروگاه بر اساس مجموع ظرفیت پروانه ها تعیین می گردد.
ب: نرخ خرید از نیروگاههای متعلق به یک متقاضی کهد به یک پست انتقال و یا فوق توزیع، بلافصل غیر اختصاصی متصل می شوند.، بر اساس مجموع ظرفیت آنها تعیین می شود.
ج: در موارد خارج از موضوع بند های الف و ب ، نرخ خرید برق هر نیروگاه مستقل از سایر نیروگاهها و بر اساس ظرفیت همان نیروگاه تعیین می گردد. در هر صورت یک متقاضی می تواند پروانه احداث حداکثر دو نیروگاه را داشته باشد . اعطای پروانه برای احداث نیروگاههای بعدی منوط به آغاز بهره برداری تجاری از نیروگاههای موضوع پروانه های احداث قبلی خواهد بود.
تبصره 1: اگر در طول قرار داد مشخص شود که هر یک از بندهای الف و ب رعایت نشده است ، قرار داد خرید برق از نیروگاه بر اساس نرخ کمتر اصلاح شده و فروشنده ملزم به استرداد وجوه مازاد دریافتی به عنوان مطالبات خریدار وفق قرار داد خواهد بود.
تبصره 2: اشخاص حقوقی که سهامدار مشترک داشته باشند و نیز اشخاص حقیقی سهامدار اشخاص حقوقی ، یک متقاضی محسوب می شوند.
تبصره 3 : در صورتی که ابلاغ قرارداد جدید پس از تحقق بهره برداری تجاری از قراردادهای قبلی صورت پذیرد ، حتی در صورت شمول شرایط موضوع بندهای الف و ب نرخ پایه خرید برق در قرار دادهای جدید صرفا بر اساس ظرفیت نیروگاه جدید تعیین می گردد.
6- تقاضای خرید برق از سوی نیروگاههایی که با استفاده از منابع بلاعوض دولتی احداث شده اند ، ممنوع خواهد بود . سرمایه گذار باید تضمین دهد که از منابع بلا عوض دولتی استفاده نکرده است.
٧- نرخ های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال می شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر 30 ماه برای انواع زیست توده ، حداکثر 24 ماه برای انواع بادی و بازیافت حرارتی در تلفات صنعتی، و حداکثر 15 ماه برای انواع خورشیدی از زمان ابلاغ قرارداد به بهره برداری تجاری برسد. در صورت تأخیر در بهره برداری تجاری ویا نرخ مذکور در قرار داد هرکدام که کمتر باشد،ملاک عمل در قرارداد خواهد بود.
شرکت آراپل آمادگی خود را جهت مشاوره، طراحی و پیاده سازی انواع پروژه های برق خورشیدی اعلام می نماید.